Cele i efekty projektu

Celem projektu jest rozwój biogospodarki na terenach wiejskich na obszarze objętym projektem, a w szczególności: określenie potencjału biogospodarczego w regionach biorących udział w projekcie - wypracowanie regionalnych profili biogospodarki oraz narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji na rzecz rozwoju biogospodarki oraz przeprowadzenie międzynarodowego i lokalnych działań pilotażowych na obszarach objętych zainteresowaniem partnerów projektu.

Cele i efekty projektu

Biogospodarka to działalność polegająca na zastosowaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia dóbr i usług w oparciu o dostępne zasoby naturalne (Definicja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)). Obszary wiejskie Regionu Morza Bałtyckiego posiadają bogate zasoby naturalne, a dzięki temu mają ogromny potencjał w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w biogospodarce. By go w pełni wykorzystać, muszą przezwyciężyć trudności związane z ograniczonym kapitałem ludzkim i niedostateczną liczbą wyspecjalizowanych klastrów. Małe i średnie przedsiębiorstwa nadal działają głównie w tradycyjnych sektorach i nie wykorzystują w pełni najnowszych innowacji w obszarze technologii czy usług. Cyfryzacja oferuje nowe możliwości w zakresie zarządzania innowacjami w ramach współpracy transnarodowej. Celem projektu RDI2CluB jest wykorzystanie tych możliwości aby pomóc obszarom wiejskim regionów partnerskich RDI2CluB w rozwoju regionalnych systemów innowacji m.in. poprzez utworzenie platformy cyfrowej na potrzeby współpracy transnarodowej. Transnarodowy model zarządzania innowacjami tworzy bardziej dynamiczny ekosystem innowacyjny promujący przejście gospodarki regionu w kierunku miejsc pracy opartych na wiedzy oraz produktów i usług biogospodarki o wyższej wartości gospodarczej.

Grupami docelowymi projektu są administracje, instytucje badawczo-rozwojowe oraz instytucje wsparcia biznesu w regionach partnerskich, a użytkownikami końcowymi są małe i średnie przedsiębiorstwa działające w obszarze biogospodarki. Projekt zakłada szerokie zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, konsumentów, itp.

RDI2CluB integruje administrację, jednostki badawczo-rozwojowe oraz instytucje otoczenia biznesu z 5 krajów we wspólnych staraniach na rzecz zwiększenia rozwoju inteligentnej i zrównoważonej biogospodarki na obszarach wiejskich Regionu Morza Bałtyckiego. Otwartość RDI2CluB związana jest z międzynarodowym procesem uczenia się, dzięki któremu powstaną regionalne profile biogospodarki i plany działań wspólnych, zwiększające zdolności innowacyjne poszczególnych regionów.

Następnie regiony partnerskie zbudują wspólny model innowacji i platformę cyfrową, działającą jako wirtualne środowisko współpracy na rzecz rozwoju nowych bioproduktów i biousług. Platforma będzie mieć również interfejs umożliwiający dostęp do danych na temat zasobów naturalnych i potencjału biogospodarki w poszczególnych regionach. Pilotaże lokalne, prowadzone z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw, pozwolą lepiej zrozumieć potencjał regionalnej inteligentnej specjalizacji w obszarze biogospodarki, jak również sprawdzić użyteczność i funkcjonalność międzynarodowego modelu innowacji i platformy cyfrowej.